Tytuł projektu: Rozwój firmy MADAXBUD SP z. o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Cele projektu:  Wzmocnienie konkurencyjności firmy MADAXBUD Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności o produkcję innowacyjnych bloków betonowych typu lego oraz świadczenie usług budowlanych przy ich wykorzystaniu.

Planowane efekty: Projekt pozwoli na wypracowanie nowego modelu biznesowego w firmie Madaxbud sp. z o. o. poprzez uruchomienie nowego profilu działalności w oparciu o innowacje produktową, co pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu i kontrahentów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W efekcie firma osiągnie dywersyfikację dotychczasowych źródeł przychodów oraz zwiększy swoje przychody.

Wartość projektu: 1.230.000,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 772.200,00 zł